GDPR

(všeobecné nariadenie na ochranu osobných údajov)

ALKUR, s.r.o., Partizánska 35, Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 03, Slovensko, IČO: 54 237 653, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Odd.: Sro, Vložka: 157149/B, zastúpená: Alona Kurotová - konateľ, kontaktné údaje: email ceo@alkur.sk, telefónne číslo +421 908 291 997 (ďalej tiež ako „prevádzkovateľ") informuje dotknutú osobu o splnení informačných povinností podľa čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „Nariadenie") a § 19 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej tiež ako „zákon o OOÚ") poskytnutím nižšie uvedených informácií.

Dotknutá osoba je v zmysle § 19 ods. 2 písm. e) zákona o OOÚ povinná poskytnúť osobné údaje na nižšie uvedený účel, v opačnom prípade nie je možné uzavrieť zmluvu o poskytovaní služieb, o ktorú dotknutá osoba prejavila záujem. Pri poskytovaní služieb osobitné predpisy (napr. zákon č. 404/2011 Z.z. o pobyte cudzincov) vyžadujú poskytnutie správnych osobných údajov, v opačnom prípade nie je možné poskytovať dohodnuté služby klientom.

1. Identifikácia prevádzkovateľa:

Prevádzkovateľ: ALKUR, s.r.o., Partizánska 35, Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 03, Slovensko, IČO: 54 237 653, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Odd.: Sro, Vložka: 157149/B, zastúpená: Alona Kurotová - konateľ, kontaktné údaje: email ceo@alkur.sk, telefónne číslo +421 908 291 997

2. Právny základ a účel spracúvania osobných údajov

2.1 Účel: uzatvorenie zmluvy a predzmluvné vzťahy

Právny základ:

čl. 6 ods.1 písm. b) Nariadenia resp. § 13 ods. 1 písm. b) zákona o ochrane osobných údajov: spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby

Prevádzkovateľ týmto oznamuje klientovi ako dotknutej osobe, že v procese uzatvorenia zmluvy bude spracúvať osobné údaje bez súhlasu dotknutej osoby, keďže spracúvanie osobných údajov bude vykonávané prevádzkovateľom v rámci predzmluvných vzťahov a spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na uzatvorenie zmluvy o poskytovaní dohodnutých služieb.

2.2 Účel: zasielanie newsletterov, noviniek a pod.

Právny základ:

čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia resp. § 13 ods. 1 písm. a) zákona o ochrane osobných údajov: dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov aspoň na jeden konkrétny účel.

Prevádzkovateľ týmto oznamuje klientovi ako dotknutej osobe, že pokiaľ prejaví záujem o zasielanie informácií o zmenách v systéme poskytovania požadovaných služieb, newsletterov, noviniek a pod., bez toho aby s prevádzkovateľom uzavrel zmluvu o poskytovaní služieb, bude spracúvať jeho emailovú adresu, na ktorú bude vyžiadané informácie zasielať po dobu 48 mesiacov.

Prevádzkovateľ vyhlasuje, že osobné údaje bude spracúvať v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje zákonu o OOÚ a Nariadeniu.

3. Doba uchovávania osobných údajov

Doba uchovávania osobných údajov pre účely podľa bodu 2.1 doba určitá – doba určená zákonmi na uplatňovanie práv a povinností vyplývajúcich z uzavretej zmluvy. Dobu nie je vopred možné určiť, keďže zastupovanie súdnych prípadov resp. obhajoba môže trvať niekoľko rokov.

4. Práva dotknutej osoby

Dotknutá osoba má právo:

  • požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcim sa dotknutej osoby,
  • na opravu osobných údajov,
  • na vymazanie osobných údajov alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov,
  • namietať spracúvanie osobných údajov, ako aj právo na prenosnosť osobných údajov,
  • kedykoľvek svoj súhlas odvolať,
  • podať návrh na začatie konania podľa §100 zákona o OOÚ.
Dotknutá osoba môže požadovať výkon vyššie uvedených práv kedykoľvek, a to prostredníctvom emailu deputy@alkur.sk, alebo písomne na poštovú adresu sídla prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ vybaví žiadosť dotknutej osoby v súvislosti s vyššie uvedenými právami v zákonných lehotách.